Združenie bezplatne poskytuje všetky služby a väčšinu ponúkanej literatúry.
 
Združenie vedie riadne účtovníctvo v súlade so zákonom. Všetky dary sú riadne zaúčtované. Na správnosť hospodárenia dohliada revízna komisia, zložená z nečlenov združenia, ktorá najmenej raz ročne kontroluje hospodárenie združenia a zhotovuje o tom zápis.
 
Príspevky a dary sa používajú na pokrytie nákladov súvisiacich s činnosťou združenia (najmä tlač a distribúcia literatúry, mzdy a réžia kancelárie).
 
Na činnosť združenia a efektívne využitie darov dohliada zvolené predstavenstvo JPK.
 
Výročná členská schôdza združenia každý rok schvaľuje Výročnú správu o činnosti ktorej súčasťou je aj správa o hospodárení.

 

Bankové spojenie:
Tatra banka
IBAN: SK13 1100 0000 0029 4646 3152
BIC(SWIFT): TATRSKBX
Názov účtu: Na každom záleží
Adresa banky: Hodžovo námestie 3 Bratislava, 811 06


5 Eur

20 Eur

50 Eur