Združenie bezplatne poskytuje všetky služby a väčšinu ponúkanej literatúry.
 
Združenie vedie riadne účtovníctvo v súlade so zákonom. Všetky dary sú riadne zaúčtované. Na správnosť hospodárenia dohliada revízna komisia, zložená z nečlenov združenia, ktorá najmenej dva krát ročne kontroluje hospodárenie združenia a zhotovuje o tom zápis.
 
Príspevky a dary sa používajú na pokrytie nákladov súvisiacich s činnosťou združenia (najmä tlač a distribúcia literatúry, mzdy a réžia kancelárie).
 
Na činnosť združenia a efektívne využitie darov dohliada zvolené predstavenstvo JPK.
 
Výročná členská schôdza združenia každý rok schvaľuje Výročnú správu o činnosti ktorej súčasťou je aj správa o hospodárení.

 

Bankové spojenie i pre príspevky zo zahraničia:
Sberbank Slovensko
IBAN: SK16 3100 0000 0040 0004 6509
BIC(SWIFT): LUBASKBX
názov účtu: Ježiš pre každého
Adresa banky: Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava